Cosmetology

Cosmetology

Cosmetology Department of Noble Hospital, Pune is a perfect blend of ‘art’ & ‘science’ and at its Best!

Overview

Aristotle once said: ‘Personal Beauty is a greater recommendation than any letter of introduction’. In today’s world, our appearance & face value have enormous importance because it can make or break relationships, gain or lose career opportunities, can make a difference between success & failure. Our looks matter a lot. Today’s stressful lifestyle, pollution, sun damage take a great toll upon our looks which then affects our confidence. Routine household care, advertised cosmetic extravaganza, available beauty therapies may not be helpful to get rid of this toll upon our skin, hair, body.

Welcome to Noble Hospital’s Cosmetology Department

Cosmetology Department is a perfect blend of professional Cosmetic Dermatological (non-surgical) & Cosmetic Surgical Treatments which go a long way to restore your lost glory.

Cosmetic Dermatology offers services which remove blemishes, pigment, unwanted hair, scars, whereas improving acne, stretch marks, hair re-growth, facial lines & wrinkles, dark circles & many more cosmetic problems of face & hair with modern proven techniques without downtime.

Cosmetic Dermatology also offers services to enhance your skin tone, texture, colour to restore the radiance & glow on your skin as well as hair. We also offer the most remarkable treatments to restore your youthful appearance as well as to improve or enhance your facial contours & lips with the best in the world.

Cosmetic Surgery offers services which help rejuvenate you by erasing the signs of ageing like wrinkles, loose skin, eye bags, baldness, sagging face, sagging eyebrows, sagging breasts as well as reshape your facial or bodily contours like a depressed or broad nose, flat cheeks or chin, small or large breasts, obesity. We also offer the World’s best Radiofrequency Surgery for ‘Scar Less Removal’ of moles, warts, freckles, skin tags.

Treatment

We offer the following unique OPD Cosmetic services:

 • Skin Polishing
 • Pigment removal (Post-acne dark spots, Melasma, Dark Circles, and stubborn Hyperpigmentation)
 • Unwanted Hair removal
 • Scarless removal of Moles, Warts, Freckles
 • Acne Control
 • Hair Loss Control & Hair Re-growth
 • Face Rejuvenation
 • Facial Lines & Wrinkles Removal with Botox & Fillers
 • Cheek, Lip Contouring with Fillers
 • Non-surgical Face-lift with Radiofrequency
 • Acne Scar Treatments
 • Stretch Marks Treatment

We have the world’s best technologies for all above services like Fractional Lasers, IPL, Elman Radiofrequency, Mesotherapy, Microdermabrasion, Derma Rollers, and Chemical Peels.

We offer the following unique Cosmetic Surgical services:

 • Nose Reshaping
 • Age Reversal Facial Cosmetic Surgery
 • Brow-lift
 • Breast-lift
 • Breast Augmentation
 • Breast Reduction
 • Hair Transplantation
 • Scar Revision Surgery
 • Blepharoplasty
 • Lip, Cheek Augmentation
 • Double chin removal
 • Dimple creation on the cheek
 • Obesity Surgery

BOOK AN APPOINTMENT

OUR DOCTORS

We have the best Cosmetic Surgeons who can help you with the above problems.

DR. BIPIN DESHPANDE-COSMOTOLOGY

Dr. Bipin Deshpande

MBBS, Diploma in Dermatology,
Dermatologist, Cosmetologist

TESTIMONIALS

आदरणीय डाँक्टर मानेसर मी श्रीयुत काटेसर श्रीयुत टील्लुसर श्रीयुत शिंगवीसर यांच्या हास्यपरिवारातली एक सदस्य आहे मी महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या तुमच्या गुढग्यांच्या प्रत्यारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते त्यावेळी नोबेलहाँस्पिटलच्या स्थापनेपासुनचा इतिहास समजला अन मी खुप आचंबित झाले तुमचा आज पर्यतचा प्रवासपाहुन। मी तुम्हाला पाहिलय ते त्याच वेळी स्टेजवर तरीही धाडस करत्येय हे मनात जे आहे ते सांगायच कारण मला हे हाँस्पिटल आपल वाटतय। दिनांक 5 आँगस्ट रोजी माझ्या मिस्टरांना वय 78 श्वसनाला खुप त्रास होवु लागला मी सेंट्रल गव्हरमेंट पेंन्शनर असल्याने Cghs कार्डधारक आहे त्यामुळे त्यांना आपल्या नोबेललाच अँडमिट केल सेमीला जागा नसल्यामुळे जनरला अँडमिट केले तिथे तातडीने त्यांच्यावर इलाज केले गेले आणि तासाभरातच त्यांना श्वास घेता येवु लागला तिथला सगळाच स्टाँफ खुप अँक्टीव आहे अन स्वच्छता सुध्दा वाखाणण्याजोगी आहे स्टाफ अन सर्व डाँ काळजी घेवुन दिलासा देत होते हा अनुभवच खुप आनंददायी होता 50 टक्के पेशंट आपलि एव्हढी काळजी घेतली जात्येय या कल्पनेनेच उभारी धरून डाँ ना बरे होण्यासाठी सहकार्य देतात। दुसरी घटना अशी की जनरला मिस्टरांच्या जवळ स्टुलावर 10ते 12 तास बसल्यामुळे माझे वय74 माझ्या पायांवर खुपच सुज आली डाँ टिना मँडमच्या कानावर टील्लुसरांनी हे घातल्यानंतर त्यांनी आम्हाला लगेच 312अ ला शिफ्ट केल परंतु त्याच रात्रि मला स्वताला सर्व अंगावर सुज येवुन अस्वस्थ वाटु लागले स्टाफनर्सने यला कँज्युलिटीत जायला सांगीतले मी भीत भीतच कँज्युलिटित गेले तेव्हा रात्रीचे एक वाजले होते डाँक्टर निलेश मगर ड्युटिवर होते त्यांनी लगेचच मला शीरेतुन इंजेक्शन देवुन तिथेच अर्धातास झोपवुन ठेवले दहाव्या मिनीटाला माझी सुज ओसरून मला बरे वाटु लागले या मुलाने मला धीर तर दिलाच आणि सोबत देवुन रूमवर पाठवीले। सर मला तुमच्या हाँस्पीटल मधे माणसाच्या रूपातला परमेश्वर पदोपदी जाणवला हा परमेश्वर असाच जागा राहो अन तुमची खुपखुप भरभराट होवो हिच मनापासुन प्रार्थना

EMAIL US
BOOK AN APPOINTMENT
CALL 8007006611